All posts by admin

Radca prawny Adrianna Kacprzak-Klimkowska | Prudnik, Nysa

Zapraszam klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem spraw i świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa karnego i prawa wykroczeń.

W zakresie prawa cywilnego:
– sprawy o zapłatę (z tytułu zobowiązań kontraktowych i bezumownych), odszkodowania za szkody na osobie i mieniu (wypadki komunikacyjne, czyny niedozwolone), zadośćuczynienie za krzywdę, z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, sporządzanie testamentu, o zachowek, dział spadku, rozliczenia między spadkobiercami, odpowiedzialność za długi spadkowe), sprawy między małżonkami (o podział majątku dorobkowego i rozliczenia majątkowe między małżonkami oraz między konkubentami, sprawy o eksmisję i o wydanie nieruchomości, sprawy o nakazanie opróżnienia lokalu przez sprawcę przemocy domowej, sprawy z zakresu ochrony własności i posiadania (o naruszenie posiadania i naruszenie własności, immisje sąsiedzkie), sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, rozliczenia między współwłaścicielami, o zarząd rzeczą wspólną, sprawy z zakresu prawa konsumenckiego (odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową), sprawy ze skargi na czynność komornika, powództwa przeciwegzekucyjne,

W zakresie prawa rodzinnego:
– sprawy o pochodzenie dziecka (ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka), sprawy o władzę rodzicielską (kontakty z małoletnimi dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej w tym o ustanowienie rodziny zastępczej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie władzy rodzicielskiej, o zakazanie osobistej styczności), sprawy o alimenty oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, sprawy o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka, sprawy o przysposobienie, sprawy o rozwód i separację.

 W zakresie prawa pracy:
– zawarcie umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy o roszczenia związane z ustaniem stosunku pracy, sprawy o wynagrodzenie, także z tytułu godzin nadliczbowych, sprawy o sprostowanie świadectwa pracy, o ustalenie wypadku przy pracy i sprostowanie protokołu powypadkowego, sprawy o odprawę, o nagrody jubileuszowe, sprawy z zakresu roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone w mieniu pracodawcy, odwołania od decyzji ZUS.

W zakresie spraw karnych i spraw o wykroczenia:
– reprezentacja oskarżycieli posiłkowych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, reprezentacja obwinionych w sprawach o wykroczenia.

 Inne sprawy:
– negocjacje przedsądowe;
– polubowne załatwienie sporu;
– przygotowanie projektów umów;
– sporządzanie opinii prawnych;
– pozaegzekucyjna windykacja należności;
– edukacja prawnicza i szkolenia z zakresu podstawowych instytucji prawa cywilnego, rodzinnego i karnego