RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż przedsiębiorca Adrianna Kacprzak-48-200 Prudnik, ul. Korfantego 6 m 9, wykonująca działalność radcy prawnego w Prudniku ul. Kościuszki 20a lok. 2 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, numer NIP, nr KRS. Dane te są pozyskiwanie w związku z udzielaniem Państwu porady prawnej albo w związku z prowadzeniem w Państwa imieniu sprawy w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym, jak również w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Adrianna Kacprzak-Klimkowska Radca Prawny ul. Korfantego 6 m 9, 48-200 Prudnik NIP: 8271127403

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Adrianna Kacprzak-Klimkowska Radca Prawny ul. Kościuszki 20a lok. 2, 48-200 Prudnik lub email: radca-klimkowska@wp.pl

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w związku z usługami oferowanymi przez Administratora.

4. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Kancelaria Radcy Prawnego mogła realizować usługi obsługi prawnej i poradnictwa prawnego w ramach prowadzonej działalności i świadczyć swoim Klientom oferowane usługi.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: radca-klimkowska@wp.pl

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami Pozdrawiam,

Administrator